Databasfrågorna för Fortnox-datakällorna i Google Looker Studio

Hej,

Finns det möjlighet att få tillgång till de queries som används för Fortnox-datakällorna i mallen för Google Looker Studio?

Hej @Philip! Absolut. Vi är 100% transparenta med våra datamodeller. Se efterfrågade queries (databasfrågor) i SQL nedan.

Hör av dig om du behöver något mer.

Bokföring (vouchers)

select
 v.OrgId,
 c.OrgName,
 fy.FinancialYear,
 fy.FyCounter,
 format_date("%Y%m%d", v.TransactionDate) as TransactionDate,
 v.Description as VoucherDescription,
 v.VoucherSeries,
 v.VoucherNumber,
 vs.Description as VoucherSeriesName,
 v.Account,
 a.AccountName,
 a.AccountClassId,
 case
 when CAST(v.Account as INTEGER) between 1000 and 1999 then "1. Tillgångar" --1. Assets
 when CAST(v.Account as INTEGER) between 2000 and 2999 then "2. Eget kapital och skulder" --2. Equity and Liabilities
 when CAST(v.Account as INTEGER) between 3000 and 3999 then "3. Intäkter" --3. Operating income/revenue
 when CAST(v.Account as INTEGER) between 4000 and 4999 then "4. Materialkostnader" --4. Cost of goods
 when CAST(v.Account as INTEGER) between 5000 and 6999 then "5-6. Övriga kostnader" --5-6. Other external costs
 when CAST(v.Account as INTEGER) between 7000 and 7999 then "7. Personal" --7. Personnel costs
 when CAST(v.Account as INTEGER) between 8000 and 8999 then "8. Finansiella intäkter/kostnader" --8. Financials
 ELSE CAST(v.Account as STRING)
 END AccountClass,
 -- a.AccountClass,
 a.MainAccountId,
 a.MainAccount,
 a.SubAccountId,
 a.SubAccount,
 cc.Description as CostCenter,
 p.Description as Project,
 v.Balance,
from
 `enhanza-elt.fortnox_bi.fact_vouchers` v
 left join `enhanza-elt.fortnox_bi.dim_company` c on v.OrgId = c.OrgId
 left join `enhanza-elt.fortnox_bi.dim_financial_years` fy on v.FinancialYearId = fy.FinancialYearId
 left join `enhanza-elt.fortnox_bi.dim_voucher_series` vs on v.VoucherSeriesId = vs.VoucherSeriesId
 left join `enhanza-elt.fortnox_bi.dim_accounts` a on v.AccountId = a.AccountId
 left join `enhanza-elt.fortnox_bi.dim_cost_centers` cc on v.CostCenterId = cc.CostCenterId
 left join `enhanza-elt.fortnox_bi.dim_projects` p on v.ProjectId = p.ProjectId

Fakturor (invoices)

SELECT
 i.OrgId,
 cs.OrgName,
 i.InvoiceNo,
 format_date("%Y%m%d", i.InvoiceDate) as InvoiceDate,
 i.OurReference,
 c.Name as CustomerName,
 c.CustomerNumber,
 c.City as CustomerCity,
 c.Country as CustomerCountry,
 i.Net,
 i.Gross,
 i.Freight,
 i.TotalVAT,
 i.TotalToPay,
 i.Sent,
 i.Balance,
 format_date("%Y%m%d", i.DueDate) as DueDate,
 IF (DueDate < current_date(), true, false) Due,
 case
  when Sent IS false then "NotSent"
  when Sent IS true then case
   when Balance = 0 then "Paid"
   when Balance <> 0 then case
    when ABS(DATE_DIFF(current_date(), DueDate, day)) between 0
    and 15 then "0-15d"
    when ABS(DATE_DIFF(current_date(), DueDate, day)) between 16
    and 30 then "16-30d"
    when ABS(DATE_DIFF(current_date(), DueDate, day)) between 31
    and 45 then "31-45d"
    when ABS(DATE_DIFF(current_date(), DueDate, day)) between 46
    and 60 then "46-60d"
    when ABS(DATE_DIFF(current_date(), DueDate, day)) between 61
    and 90 then "61-90d"
    when ABS(DATE_DIFF(current_date(), DueDate, day)) between 91
    and 120 then "91-120d"
    when ABS(DATE_DIFF(current_date(), DueDate, day)) > 120 then ">120d"
    when DueDate is null then 'NO_DUE_DATE'
    else 'WHAT?'
   end
   else 'WOW??'
  end
  else "[calc_error]"
 end DueStatus,
 i.Reminders,
 format_date("%Y%m%d", i.LastRemindDate) as LastRemindDate,
from
 `enhanza-elt.fortnox_bi.fact_invoices` i
 left join `enhanza-elt.fortnox_bi.dim_company` cs ON i.OrgId = cs.OrgId
 left join `enhanza-elt.fortnox_bi.dim_customers` c ON i.CustomerId = c.CustomerId
where
 i.InvoiceDate between date_sub(current_date(), interval 3 year)
 AND date_add(current_date(), interval 1 year)

Fakturarader (invoice rows)

select
 i.OrgId,
 cs.OrgName,
 i.InvoiceNo,
 format_date("%Y%m%d", i.InvoiceDate) as InvoiceDate,
 i.OurReference,
 c.Name as CustomerName,
 c.CustomerNumber,
 c.City as CustomerCity,
 c.Country as CustomerCountry,
 i.ArticleNumber as ArticleNumber,
 i.DeliveredQuantity,
 a.Description as ArticleName,
 -- i.AccountId as AccountNumber,
 i.SalesValue,
 i.ContributionValue as ContributionValue,
 cc.Description as CostCenter,
 p.Description as Project
from
 `enhanza-elt.fortnox_bi.fact_invoice_rows` i
 left join `enhanza-elt.fortnox_bi.dim_company` cs ON i.OrgId = cs.OrgId
 left join `enhanza-elt.fortnox_bi.dim_customers` c ON i.CustomerId = c.CustomerId
 left join `enhanza-elt.fortnox_bi.dim_articles` a ON i.ArticleId = a.ArticleId
 left join `enhanza-elt.fortnox_bi.dim_cost_centers` cc on i.CostCenterId = cc.CostCenterId
 left join `enhanza-elt.fortnox_bi.dim_projects` p on i.ProjectId = p.ProjectId
where
 i.InvoiceDate between date_sub(current_date(), interval 3 year)
 and date_add(current_date(), interval 1 year)

Saldo & budget

with accounts as (
 with months as (
  -- create an array of dates per the end of each month from all financial years.
  select
   OrgId,
   FinancialYearId,
   FinancialYear,
   FyCounter,
   last_day(m) month_last_day
  from
   `enhanza-elt.fortnox_bi.dim_financial_years`
   cross join unnest(
    GENERATE_DATE_ARRAY(FromDate, ToDate, interval 1 month)
   ) as m
 )
 select
  -- List all accounts with their BalanceBroughtForward and sum of balance from vouchers.
  m.OrgId,
  m.FinancialYearId,
  m.FinancialYear,
  m.FyCounter,
  m.month_last_day Month,
  a.Number Account,
  a.AccountName,
  concat(a.MainAccountId,". ", a.MainAccount) as MainAccount,
  -- last_day(v.TransactionDate) VoucherMonth,
  ifnull(sum(Balance) * -1, 0) Balance,
  BalanceBroughtForward
 from
  months m
  left join `enhanza-elt.fortnox_bi.dim_accounts` a on m.FinancialYearId = a.FinancialYearId
  left join `enhanza-elt.fortnox_bi.fact_vouchers` v on v.Account = a.Number
  and v.FinancialYearId = m.FinancialYearId
  and last_day(v.TransactionDate) = m.month_last_day
 where
  a.Number between 1000
  and 2999
 group by
  m.OrgId,
  m.FinancialYearId,
  m.FinancialYear,
  m.FyCounter,
  a.Number,
  a.AccountName,
  MainAccount,
  Month,
  a.BalanceBroughtForward
)
select
 a.OrgId,
 cs.OrgName,
 a.FinancialYear,
 a.FyCounter,
 format_date("%Y%m%d", a.Month) as Month,
 a.Account as AccountNumber,
 a.AccountName,
 a.MainAccount,
 a.BalanceBroughtForward,
 sum(a.balance) over (
  partition by a.FinancialYearId,
  a.Account
  order by
   Month
 ) + a.BalanceBroughtForward - a.balance as PeriodOpeningBalance,
 balance PeriodBalance,
 sum(balance) over (
  partition by FinancialYearId,
  Account
  order by
   Month
 ) + BalanceBroughtForward as BalanceCarriedForward
from
 accounts a
 left join `enhanza-elt.fortnox_bi.dim_company` cs on a.OrgId = cs.OrgId
 -- ignore empty rows.
 -- where a.BalanceBroughtForward <> 0 and PeriodOpeningBalance <> 0 and PeriodBalance <> 0 and BalanceCarriedForward <> 0
1 Like